Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle mondelinge, telefonische, schriftelijke of elektronische opdrachten aan Webdesign Noord-Holland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Met het doen van een opdracht aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Webdesign Noord-Holland is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een opdracht te weigeren. Hiervan wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van een opdracht een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 Webdesign Noord-Holland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Prijzen

2.1 De prijzen zoals vermeld op de pagina tarieven op de website zijn in euro’s. Met ingang van 1-1-2022 maakt Webdesign Noord-Holland gebruik van de KOR en is daarmee vrijgesteld van berekening van BTW.

2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en Webdesign Noord-Holland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Betaling

3.1 De klant ontvangt na oplevering van de website een factuur per e-mail, de betalingstermijn daarvan is 14 dagen.

3.2. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling behoudt Webdesign Noord-Holland zich het recht voor de website tijdelijk ontoegankelijk te maken. Na betaling zal de website weer toegankelijk worden gemaakt.

3.3 Alle door Webdesign Noord-Holland ontworpen websites blijven artistiek eigendom van Webdesign Noord-Holland tot de betaling ontvangen is.

3.4 Webdesign Noord-Holland behoudt zich het recht voor opdrachten af te breken en/of terug te geven aan de opdrachtgever bij het niet nakomen van gemaakte afspraken.

4. Aansprakelijkheid

Webdesign Noord-Holland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar geleverde websites. Artikelen/diensten die in door Webdesign Noord-Holland ontworpen websites/webshops worden aangeboden worden niet gecontroleerd, die verantwoording ligt volledig bij de eigenaar c.q. gebruiker/bezoeker van de betreffende webshop of website. In dat kader distantieert Webdesign Noord-Holland zich bij voorbaat van het ontwerpen van websites met een inhoud die evident in strijd is met de goede zeden en fatsoensnormen.

5. Diversen

Wanneer Webdesign Noord-Holland gedurende enige tijd de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog direkte en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Webdesign Noord-Holland ingeval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw opdracht op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Webdesign Noord-Holland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Webdesign Noord-Holland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.